Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste. Laadittu 27.3.2019.

Viimeisin muutos 27.3.2019.

Rekisterinpitäjä

Tekniskan Salit / Alces Oy
Eerikinkatu 2
Kuudes kerros
00100 Helsinki
09 7517 5600
tekniskan.salit@alces.fi

rekisterin yhteyshenkilö

Satu Paronen
Tekniskan Salit / Alces Oy
Eerikinkatu 2
Kuudes kerros
00100 Helsinki
09 7517 5600
tekniskan.salit@alces.fi

Rekisterin nimi

Tekniskan Salit asiakas- ja markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja asiakassuhteen hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvelujen tarjoaminen, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan antamat yhteystiedot (esimerkiksi sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)
 • Asiakkaan yksilöivä tunnus
 • Tiedon saako asiakkaan tietoja käyttää markkinointiin
 • Tiedot asiakkaan tekemistä varauksista ja muista tilatuista palveluista
 • Teknisiä tietoja www-sivun käyttöön liittyen, kuten IP-osoite, selailun ajankohta, istuntotunniste, istunnon kesto, käytetyt linkit, lähteenä olleet www-sivut, palvelussa katsotut www-sivut sekä käytetyn päätelaitteen malli, käyttöjärjestelmä ja yksilöllinen laite- ja tai evästetunniste
 • Muut asiakkaan vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot, joita laki ei estä tallentamasta
 • Asiakkaan antamat palautteet
 • Demografiatiedot, kuten asiakkaan yritys/yhteisö, yrityksen/yhteisön tiedot, ikä, sukupuoli, kieli ja asuinalue

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:

 • Asiakkaan palvelun käytön yhteydessä ilmoittamat tiedot, jotka voidaan saada www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 • Palvelun tilauksen yhteydessä tapahtuneet maksutiedot, jotka tulevat Maksupalveluntarjoajalta.
 • Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (ks. Evästeiden käyttö)
 • Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot.
 • Asiakassuhteen hoidon yhteydessä asiakkaalta kerättävät tiedot.
 • Kyselyjen ja kilpailujen yhteydessä kerättävät tiedot.
 • Asiakkaan www-selailun yhteydessä välittyvät tekniset tiedot.

Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteriä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tekniskan Salit / Alces Oy ei luovuta henkilötietoja muuten kuin seuraavissa tilanteissa:

 • Yrityksen henkilöstö. Asiakkaan yhteystiedot ja varauksiin liittyvät tiedot näkyvät yrityksen henkilöstölle, joka toimii varatussa kohteessa. Yrityksen henkilökunta näkee ainoastaan asiakkaan yhteystiedot ja varauksen tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun toteuttamiseen.
 • Suostumus. Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointiin, jos henkilö on antanut suostumuksen markkinointiin. Jos suostumusta markkinointiin ei anneta tai sitä ei kysytä, henkilön ei katsota antaneen suostumusta markkinointiin.
 • Alihankkijat. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Tekniskan Salien / Alces Oy:n alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.
 • Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.
 • Yritysjärjestelyt. Mikäli Tekniskan Salit / Alces Oy myy liiketoimintansa tai osan siitä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.

Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu suojattu salasanoilla ja muilla asianmukaisilla suojausmekanismeilla.

Ainoastaan yrityksen määrätyillä työntekijöillä on pääsy rekisteriin. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Asiakkaista saatetaan säilyttää aineistoa manuaalisessa muodossa, esimerkiksi paperitulosteina, rekisteriselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietojen säilyttämisaika ja poistaminen

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi manuaalisesti sähköisestä tietokannasta ja mahdollisista manuaalisista arkistoista osana massapoistoa, joka toteutetaan tarvittaessa.

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

Palvelu voi sisältää julkisia ja viestinnällisiä ominaisuuksia kuten kommentti- ja arvosteluosioita tai keskustelupalstoja, ja asiakkaan tuottama sisältö voi jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun asiakkaan henkilötiedot on poistettu.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).